Möhürli plastmassa gapyň gyzgyn möhür gaplamasyny özleşdiriň Plastik möhür SY-385

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Möhürli plastmassa gapyň gyzgyn möhür gaplamasyny özleşdiriň Plastik möhür SY-385

SY-385-1


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Material PP plastmassa we metal goýmak
Ölçegi Aboveokardaky çyzgyny barlaň
Reňkler Ak (standart), sary (standart) ýa-da başga reňkler
Çap etmegiň usuly Gyzgyn möhürleme ýa-da lazer belligi
Özbaşdaklaşdyrma Çap etmek → Müşderiniň ady, nyşany, yzygiderli belgiler we ştrih-kod (Lazer)
Güýç kategoriýasy 230N (Görkeziji möhür, ISO)

 

Aýratynlyklary

Extr Howanyň çydamlylygy üçin ýokary derejeli iýmit hiliniň polipropilen
Large Uly baýdak aňsat tanamak üçin giň çap meýdanyna mümkinçilik berýär
Security Howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin gulp mehanizmine metal goýmak bilen enjamlaşdyrylan
Hand El bilen ulanmak aňsat öz-özüni gulplamak ulgamy
Mult Köpugurly ulanylyş üçin köp gulplama pozisiýalary

Custöriteleşdirilen görnüşler

● Müşderiniň ady, nyşany, üýtgeşik yzygiderli belgilenen, ştrih kodlanan (Gyzgyn möhürleme / Lazer belligi)
White Ak we sary ýa-da başga elýeterli reňkleriň standart reňkleri

Goýmalar

● Howpsuzlyk → Nagt we kurýer sumkalary, Iýmit we içgi arabalary, ýangyn söndüriji nokatlar, bankomat kasetalary, saýlaw gutulary, ammar bellikleri, çemodanlar we goşlar, saglyk gutulary, howa ýollary ýükleri, syýahat sumkalary, esbaplar, noutbuk sumkalary
● Önümçilik → Howa gatnawy, ekspress, himiýa, bank işi, hökümet, ýangyn gullugy, saglygy goraýyş, azyk we içgi, balykçylyk, bölek satuw, elektron söwda

Ulanmak üçin görkezmeler:

The Möhüriň ujuny konusyň içine salyň.
Your Islegiňize görä sazlamak üçin ujuny çekiň.
Security Howpsuzlyk möhüriniň möhürlenendigini barlaň.
Security Howpsuzlygy gözegçilikde saklamak üçin möhür belgisini ýazga alyň.

Aýyrmak

Cut Kesiji bilen

Elmydama ýagdaýyň üýtgemegine laýyk pikir edýäris we ulalýarys.Baý akyl we beden gazanmak, şeýle hem Hytaý üçin iň arzan bahadan ýaşaýyş üçin maksat edinýäris Pn-PS2008 Bank sumkalary üçin gyzgyn satylýan tamper subutnamasy, plastiki howpsuzlyk möhürleri, size iň pes bahany hödürlemäge taýýardyk häzirki bazar, iň oňat hilli we ajaýyp ajaýyp önüm satuw hyzmatlary. Biziň bilen awtobus gatnawyny hoş geldiňiz, geliň iki esse artalyň.
Hytaý üçin iň arzan nyrh, berk plastik howpsuzlyk möhüri, gyzgyn satylýan plastik möhür, berk hil gözegçilik ulgamyny goýduk.Yzyna gaýdyp gelmek we alyş-çalyş syýasaty bar, parikleri täze stansiýada bolsa we çözgütlerimiz üçin mugt abatlamaga hyzmat etsek, parikleri alanyňyzdan soň 7 günüň içinde çalşyp bilersiňiz.Soraglaryňyz bar bolsa, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Her bir müşderi üçin işlemekden hoşal.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň