5th Anniversary Celebration

5 ýyllyk ýubileý dabarasy

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

2014-nji ýylyň 29-njy dekabry CHNSEAL-yň ähli işgärleri üçin aýratyn bir gün, sebäbi bu diňe bir CHNSEAL-yň döredilmeginiň 5 ýyllygy däl, eýsem CHNSEAL tarapyndan maýa goýlan täze zawod Hongyesbagyň açylan senesi.

Bir gün öň CHNSEAL täze başlangyç üçin dabaraly baýramçylyk etdi.Günüň ikinji ýarymynda CHNSEAL we Hongyesbag-dan 500-den gowrak işgär toparlaýyn surata düşdi we ilkinji ösümlik ýerimizden Huangshan Taiping International myhmanhanasyna takmynan 2,5 km uzaklykda tertipli ýöriş etdi.Baýramçylyk myhmanhanada köpçülikleýin agşamlyk nahary we ýyllyk ýygnak bilen tamamlandy.Agşamlyk naharynda prezidentimiz jenap Davidu Yuu ýürekden çykyş etdi.CHNSEAL-yň 5 ýyllygy bilen bäş ýaşly çaganyň arasynda, täze zawodyň açylmagy bilen ýaňy doglan bäbek arasynda, ähli goldaw işgärleri, dostlary we uly maşgala arasynda üç meňzeşlik döretdi.Uly maşgalanyň aladasy bilen CHNSEAL-y goldaýar we Hongyesbag ikisiniňem gysga wagtyň içinde erkek boljakdygyna ynanýar.

Jenap Yuu, toparyna dogduk mekanyna gaýdyp gelip, Huangshan senagat zolagynda oýulan ilkinji telekeçi.2009-njy ýylyň ahyrynda bu firma Wenzhou şäherinden Huangşana göçürildi we şol wagt CHNSEAL HUANGSHAN CO., LTD-iň täze ady bilen çalşyryldy.Dogduk şäher ilatyndan we ýerli hökümetden alada we goldaw CHNSEAL-yň telekeçilik höwesini döredýär.CHNSEAL soňky bäş ýylda kärhananyň masştabynyň, önümiň gymmaty, salgyt, satuw, täze önümleriň ösüşi we bazaryň çalt we durnukly ösmegine şaýat boldy.Täze zawodyň gurluşygyny tamamlamak we 2014-nji ýylyň 29-njy dekabrynda başlamak üçin diňe CHNSEAL ýarym ýyl gerek boldy.

Önümlerimiz konteýner möhüri, bolt möhüri, plastmassa möhür we bar möhür, esasanam poli poçta sumkasy we kurýer haltalary öndürýäris.Productokary önümiň hili bazarda uly abraý getirýär.
Diňe Hytaýyň HYZMATLARY biziň müşderimiz däl, eýsem uly logistik kompaniýanyň möhürleri hem üpjün edilýär.SF ekspress, JD ekspress ýaly ...

news (16)
news (15)

Iş wagty: 28-2021-nji oktýabr