Möhürler Meter möhüri SY-084 Howpsuzlyk möhürleri Enerygy metr möhür möhür simleri howpsuzlyk metr möhüri

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Möhürler Meter möhüri SY-084 Howpsuzlyk möhürleri Enerygy metr möhür möhür simleri howpsuzlyk metr möhüri

SY-084-3


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Material ABS plastmassa
Ölçegi Aboveokardaky çyzgyny barlaň
Reňkler Ak (standart), sary (standart) ýa-da başga reňkler
Çap etmegiň usuly Lazer belligi
Özbaşdaklaşdyrma Çap etmek → Müşderiniň ady, nyşany, yzygiderli belgiler
Güýç kategoriýasy N 150N (Görkeziji möhür, ISO)

 

Aýratynlyklary

Extr Howanyň çydamlylygy üçin ýokary täsirli ABS plastmassa
The Iň ýokary çap howpsuzlygy üçin hemişelik lazer belligi
The Ulanyjy tarapyndan el bilen ulanmak aňsat
Easyeňil gaýtadan işlemek üçin 100% plastmassadan ýasaldy

Custöriteleşdirilen görnüşler

● Müşderiniň ady, nyşany, yzygiderli belgileri (Lazer belligi)
The Plastmassa goýmak üçin gyzyl, sary, ýaşyl, gök ýa-da başga ýöriteleşdirilen reňkleriň standart reňkleri
Read Okalýan ştrih koduny çap etmek üçin kompýuteriň gapagy üçin islege görä ak ýa-da sary reňkde

Goýmalar

● Howpsuzlyk → Kommunal ölçegler, ýangyn söndüriji nokatlar, bankomat kasetalary, saýlaw gutulary, arabalar, guty gutulary, goş goşlary, ilkinji kömek gutulary, dürli haltalar, ammar şkaflary, deprekler, tereziler
● Önümçilik → Energetika, Ekspress, Himiýa, Bank işi, Hökümet, Fireangyn söndüriş, Saglygy goraýyş, Iýmit we içgi, egin-eşik

Ulanmak üçin görkezmeler:

The Giriş kamerasyna basýança basyň.
Security Howpsuzlyk möhüriniň möhürlenendigini barlaň.
Security Howpsuzlygy gözegçilikde saklamak üçin möhür belgisini ýazga alyň.

Aýyrmak

Cut Kesiji bilen

Ösüşimiz, ösen enjamlara, ajaýyp zehinlere we OEM / ODM Zawody Jcms006 Hytaýyň Bangladeş üçin gyzgyn satuw elektrik togy üçin möhür üçin yzygiderli güýçlendirilen tehnologiýa güýçlerine baglydyr, mukdardan has ýokary hilli hasaplaýarys.Saçlary eksport etmezden ozal, halkara hil standartlaryna laýyklykda bejergi wagtynda ýokary hilli gözegçilik barlanýar.
OEM / ODM Zawody Hytaý Twist Meter Howpsuzlyk Möhüri, Gaz Metr Möhüri, indi özara peýdalara esaslanyp daşary ýurtly müşderiler bilen has köp hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Çözgütlerimizi we hyzmatlarymyzy gowulandyrmak üçin tüýs ýürekden işläris.Şeýle hem, hyzmatdaşlygymyzy has ýokary derejä çykarmak we üstünlikleri bilelikde paýlaşmak üçin işewür hyzmatdaşlar bilen bilelikde işlemegi wada berýäris.Zawodymyza tüýs ýürekden baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň