Development Course

Ösüş kursy

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

CHNSEAL Group Group, CHNSEAL Group (Qianshi ogurlyga garşy gözleg instituty) tarapyndan 2009-njy ýylda gurlan ikinji blokada öndürijisidir.

1985-nji ýyldan 1992-nji ýyla çenli CHNSEAL topary ýedi ýyllyk halkara möhür söwdasyny we tehniki parametrleriň toplanmagyny başdan geçirdi.1992-nji ýylda CHNSEAL topary ilkinji blokada öndürijisi "Wenzhou CHNSEAL Group Co., Ltd. (CHNSEAL Group Group-dan öňki)" döretdi.

1995-nji ýylda CHNSEAL topary halkara blokada senagatynyň hilini we degişli ülňülerini seljermäge gatnaşdy we kärhana düşünjesi hökmünde "üç üznüksiz" ösüş modelini öňe sürdi.16 ýyllap dowam eden yzygiderli tagallalardan soň, CHNSEAL Topary halkara izodis / 17712 hil standarty tarapyndan talap edilýän dizaýn, önümçilik we synag synaglarynyň amaly tehniki parametrlerine hakykatdanam göz ýetirdi we köp ugurlarda halkara standartlaryndan ýokary boldy.Şonuň üçin CHNSEAL Topary içerki konteýner möhür we galstuk pudagynda iň güýçli öndürijä we köp sanly ýük daşaýan kompaniýalaryň, nebit ýataklarynyň, banklaryň, ekspress kompaniýalarynyň, elektrik kompaniýalarynyň we suw stansiýalarynyň öndürilen birligine öwrüldi.Şol bir wagtyň özünde, CHNSEAL topary köp sanly daşary ýurt belli möhür kärhanalary üçin tehniki we önümçilik hyzmatdaşlygyny üpjün edýär.

CHNSEAL Topar toparynda indi 11000 inedördül metrden gowrak adaty ussahana, 300-den gowrak uly we kiçi enjamlar, izopa / 17025 laýyk gelýän standart laboratoriýa we 300-den gowrak işgär bar.Gözleg we gözleg, önümçilik we satuwy birleşdirýär.Önümleri Europeewropa we ABŞ ýaly 20-den gowrak ýurda eksport edilýär.Kompaniýa ýedi seriýaly we köp maksatly möhürleriň 200-den gowrak görnüşini döretdi, Önümler izodis / L7712 we C-TPAT ülňülerine laýyklykda öndürilýär we ISO9001: 2000 halkara hil dolandyryş ulgamy doly durmuşa geçirilýär.Möhür önümleriniň köpüsi milli patent we welaýat we şäher tehniki gözegçilik býurosy, ABŞ-nyň ABS gözegçilik býurosy, ABŞ-nyň gümrük gullugynyň ýük dolandyryş býurosy we izodis / L7712 tarapyndan tassyklandy.Hytaýda şol bir pudakda mehaniki howpsuzlyk möhürleri üçin önümçilik standartlary we milli standartlar ýok.Kompaniýa 2010-njy ýylyň maý aýynda kärhana standartyny düzmekde öňdebaryjy boldy we tassyklamak üçin pudaga hasabat berer diýlip garaşylýar.

Mehaniki howpsuzlyk möhüri, daşamak we saklamak prosesinde harytlaryň ygtybarly möhürlenmegine we harytlaryň howpsuzlyk faktoryna degişlidir.Dartma garşylygy, egilme garşylygy, täsir garşylygy we ýoýulma garşylygy aýratynlyklary bar.Möhür gulplanan ýagdaýynda bolsa, harytlar howpsuz bolup, harytlaryň daşalmagy we saklanylanda sarp edilýän adam, maddy we maliýe çeşmelerini ep-esli azaldar we aralyk baglanyşyklaryň aýlawyny gysgaldýar, Şeýlelik bilen netijelilik ýokarlanýar. .Gadaganlyk ýok edilenden soň, ony ikinji gezek ulanyp bolmaz.Önümleri gurluşyna görä süngüli möhürlere we dartyş möhürlerine bölmek mümkin.

Snap görnüşli möhürler gysga görnüşli ýokary howpsuzlyk möhürlerine, gysga görnüşli ýokary howpsuzlyk möhürlerine we gysga görnüşli gulplama howpsuzlyk möhürlerine bölünýär.Önümler logistika, ýük daşaýan kompaniýalar, daşary söwda harytlaryny barlamak, zawodyň gözden geçiriş möhürleri we dürli transport ulaglarynyň konteýner gapylarynyň bir gezeklik ýasama we ogurlyga garşy möhürlenmeginde giňden ulanylýar.

Dartylan möhürler dartylan polat sim möhürlerine, dartylan plastmassa möhürlere, dartylan demir list möhürlerine we gural möhürlerine bölünýär.Dartylan gurluş enjamlary bilen hemmesi bu kategoriýa degişlidir.Bu önüm nebit, himiýa, poçta we telekommunikasiýa, bank, logistika we goş-golam ýaly beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

about (1)